GEMS PRESSURE TRANSDUCER 0-6 BAR 4-20MA

SKU
6700BGA6000G3000B

6700BGA6000G3000B , GEMS PRESSURE TRANSDUCER 0-6 BAR 4-20MA