GEMS LOW RANGE PRESSURE TRANSDUCER

SKU
5000BGA10BKMG050A

5000BGA10BKMG050A , GEMS LOW RANGE PRESSURE TRANSDUCER