GEMS PRESSURE TRANSDUCER 400BAR

SKU
3100B0400S02B000

3100B0400S02B000 , GEMS PRESSURE TRANSDUCER 400BAR