GEMS PRESSURE TRANSDUCER

SKU
3200S0250S05B000

3200S0250S05B000 , GEMS PRESSURE TRANSDUCER